Dokumenty združenia

ShareThis
   

    Stanovy, ciele a členstvo .

     Občianske združenie Cyklo Adventure Slovakia je  dobrovoľné záujmové združenie s právnou subjektivitou, ktoré pôsobí na území Slovenskej republiky. Zameriavame sa na všestrannú podporu rozvoja cykloturistiky, agroturistiky a propagáciu Slovenska v zahraničí. Združujeme občanov zastupujeme ich záujmy a presadzujeme ich požiadavky voči samospráve a štátnej správe, združenie má sídlo vo Zvolene. 

       Našim cieľom je predovšetkým :

  • vytvárať podmienky pre rozvoj cykloturistiky a horskej cyklistiky
  • napomáhať k ochrane a tvorbe životného prostredia, k obnove kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska
  • prostredníctvom cykloaktivít realizovať programy na využívanie voľného času pre verejnosť, so zapojením poskytovateľov služieb: ubytovanie, stravovanie, požičovne športových potrieb, ...)
  • vykonávať aktivity súvisiace s poznávaním regiónov a ich zvláštností (organizovanie podujatí a cyklotúr zameraných na propagáciu zvláštností regiónov z oblasti kultúry,histórie, prirody, gastronómie…a.t.ď. )
  • podporovať aktivity, vedúce ku vzniku nových produktov cestovného ruchu a  nových služieb pre cestovný ruch v regióne
  • presadzovať rekreačné využívanie lesov, predovšetkým lesnej dopravnej siete na účely cykloturizmu
  • napomáhať budovaniu doprovodnej infraštruktúry pre cykloturistiku, eko a agroturistiku
  • rozvíjať spoluprácu so skupinami verejno-súkromného partnerstva